Ofertes feina

Enginyer/a de disseny

Vetllar per el correcte desenvolupament dels projectes de disseny i d’execució que li siguin encomanats assegurant el compliment del contracte client-Bellapart i vetllant en tot moment per mantenir els criteris de qualitat marcats per l’empresa des del seu inici fins al seu final.

 

Formació mínima
 • Grau en Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Industrial, Enginyeria Civil, Delineació o similar.
 • Experiència mínima de 3 anys en empresa de disseny o construcció.
 • Coneixements estructurals i coneixements a nivell bàsic de tancaments i façanes lleugeres.
 • Coneixements en disseny de detalls constructius i sistemes constructius tant d’estructures metàl·liques com d’obra civil.
 • Coneixement de codis professionals europeus, normes de construcció i guies de disseny per l’edificació.
 • Capacitat de comunicació.
 • Experiència demostrada en disseny 2D Autocad i 3D Solidworks.
 • Capacitat demostrada en el coneixement avançat del software usual d’oficina com MS Word, MS Excel, MS Outlook i Microsoft Project.
 • Nivell alt d’anglès.
Formació complementària
 • Màster en disseny i càlcul estructural.
 • Coneixements en Rhinoceros + Grasshopper.
 • Experiència en programació de CNC.
 • Curs bàsic PRL (60 h).
 • Francès.
Responsabilitats
 • Assegurar que el disseny s’està realitzant amb les especificacions legals i del client.
 • Col·laborar amb l'equip de projecte i el taller per trobar oportunitats de reduir el cost mitjançant la selecció de proveïdors i els mètodes de fabricació.
 • Vetllar pel compliment dels terminis d’execució.
 • Vetllar per la satisfacció del client i els intervinents en el projecte.
 • Reportar als directors de projecte en totes les seves etapes.
 • Elaboració d'odres de fabricació.
 • Seguiment de fabricació i proveïdors.

Coordinador de soldadura

Vetllar per la correcta aplicació i seguiment de la norma EN 1090-2 i DIN 18800-7 dels projectes encomanats a Bellapart en les fases de disseny, fabricació i muntatge. Seguint sempre els criteris de qualitat marcats per la norma i per Bellapart.

 

Formació mínima
 • Grau en, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Industrial, Enginyeria Civil, o similar.
 • Formació com a enginyer internacional de soldadura IWE o com a tècnic internacional de soldadura IWT amb experiència contrastada de 3 anys en empresa del sector estructural.
 • Coneixements estructurals i coneixements a nivell bàsic de tancaments i façanes lleugeres.
 • Experiència demostrada en avaluació d’assaigs destructius i no destructius.
 • Domini de les normatives europees i americanes de soldadura.
 • Capacitat de comunicació i dots de lideratge.
 • Capacitat per trobar noves solucions constructives i/o de fabricació.
 • Coneixements  2D Autocad i 3D Solidworks.
 • Capacitat demostrada en el coneixement avançat del software usual d’oficina com MS Word, MS Excel, MS Outlook i MS Project.
 • Nivell alt d’anglès.
Formació complementària
 • Formació per a realitzar assaigs per ultrasons.
 • Formació en unions adhesives com a EAE enginyer europeu o EAS especialista.
 • Formació com a tècnic aplicador europeu d’adhesius. EAB
 • Coneixements en Rhinoceros + Grasshopper.
 • Curs bàsic PRL (60 h).
 • Formació en ISO 1090.
 • Es valoraran altres idiomes com francès, alemany, català, etc.
Responsabilitats
 • Assegurar que el disseny s’està realitzant amb les especificacions legals i del client.
 • Col·laborar amb l'equip de projecte i el taller per trobar oportunitats de reduir el cost mitjançant la selecció de proveïdors i els mètodes de fabricació.
 • Vetllar pel compliment dels terminis d’execució.
 • Vetllar per la satisfacció del client i els intervinents en el projecte.
 • Reportar als seus responsables directes.
 • Elaborar PPI i pla de soldadura.
 • Seguiment de fabricació.

Project Manager

Gestió i coordinació dels requisits dels projectes assignats des de la fase de disseny fins al final de la construcció i fabricació. Assistir a les reunions regulars amb l'equip professional a través de les fases del projecte. Informar periòdicament de l'estat del projecte als directors de projecte i al director de operacions.

Formació mínima
 • Grau en enginyeria industrial, enginyeria civil, arquitectura tècnica o similar.
 • Experiència mínima de 2 anys en l'àmbit de la construcció.
 • Coneixements del procés des del disseny fins a l'execució.
 • Coneixements de contractes i acords comercials.
 • Coneixements d'enginyeria industrial i estructures lleugeres.
 • Capacitat d'entrega dels treballs a temps i amb la qualitat exigida.
 • Experiència en direcció de projectes, control de costos, contractació de recursos, planificació, seguiment de qualitat.
 • Alta capacitat de comunicació.
 • Coneixements de normatives d'us comú en la construcció i coneixements de los diferents tipus de contractacions.
 • Coneixements de sistemes i detalls constructius.
 • Experiència amb processos d'instal·lació a l'obra incloent la documentació H&S, mètodes d' instal·lació temporal i controls de qualitat.
 • Capacitat demostrada en software de disseny Autocad, Solidworks o d'altres.
 • Nivell alt o natiu d'anglès i/o alemany es valorarà el coneixement de francès.
Formació complementària
 • Coneixement de disseny de façanes incloent detalls constructius i anàlisis físics de la construcció.
 • Experiència en anàlisis estructural i físic d'estructures, incloent càlculs manuals, modelisme 3D (p.ex. Robot) i FEA anàlisis (p.ex. Ansys).
 • Experiència en la pràctica de codis europeus, en normatives de construcció i en processos de disseny d'edificis en països comunitaris.
 • Coneixements en contractes de construcció.
 • Experiència en CAD modelling software, AutoDesk, Rhinoceros + Grasscopper, etc.
 • Curs bàsic PRL (60 h).
Responsabilitats
 • Entregar els projectes a temps acordat amb els requisits de la direcció.
 • Assegurar la satisfacció del client durant el cicle de vida del projecte.
 • Gestionar i negociar los canvis en el projecte.
 • Mantenir la inèrcia del projecte durant el seu cicle de vida.
 • Assegurar el correcte flux entre certificacions i pagaments.
 • Assistir periòdicament a les reunions de seguiment de obra.
 • Assegurar l'acceptació del projecte abans de procedir a las fases de fabricació i muntatge.
 • Assegurar que els proveïdors compleixen amb els requeriments de qualitat, terminis i cost contractat.
 • Gestionar i resoldre incidències o conflictes entre tots els involucrats del projecte.

Enginyer/a Estructural Sènior - Especialitzat en estructura metàl·lica

Disseny i verificació d’estructures metàl·liques lleugeres i de vidre per aplicacions estructurals. Enginyer sènior especialitzat en estructura metàl·lica.

 

Formació mínima
 • Enginyer/a Industrial/Civil
 • Experiència mínima de 10 anys en disseny, verificació i construcció d’estructures metàl·liques complexes.
 • Expertesa en el disseny, verificació i execució de connexions metàl·liques (soldades i cargolades).
 • Expertesa en l’ús dels codis i normatives de la construcció.
 • Expertesa en l’ús de software avançat d’estructures com RFEM, Robot, Strand 7 o similar.
 • Experiència en l’ús de software de simulació avançada com ANSYS, ABAQUS o similar.
 • Experiència en l’ús de software de modelat 3D com Solidworks, Rhinoceros o similar.
 • Actitud proactiva en la proposició de millores de disseny i de solució de problemes.
 • Excel·lent aptitud en planificació i organització. Capacitat de prioritzar i treballar amb més d’un projecte a l'hora.
 • Excel·lent tracte personal, per generar i mantenir relacions amb els client, terceres parts i equips de projectes. Bona comunicació i tracte amb la gent. Persona d’equip.
 • Disposat a compartir el coneixement i contribuït al desenvolupament dels companys.
 • Fluïdesa en l’Anglès escrit i parlat.
 • Disposat a viatge sovint (aproximadament 5-10% del temps).
Formació complementària
 • Màster o doctorat en estructures avançades i/o materials.
 • Experiència en presentar projectes a agències de control i organismes governamentals.
 • Experiència en programació: ANSYS, Rhino+Grasshopper, Python, Visual basic...
 • El coneixement d’altres llengües també es valorarà:  Català, Castellà, Francès, Italià, Alemany…
Responsabilitats
 • Treballar directament amb els clients i altres professionals amb el mínim de supervisió.
 • Revisió de especificacions tècniques i normatives.
 • Disseny conceptual d’estructures i detalls constructius.
 • Desenvolupament de simulacions numèriques complexes (Models globals i models de detall 3D).
 • Verificació estructural de estructures d’acer i vidre.
 • Anàlisis tèrmic i energètic d’elements de tancament.
 • Coordinació amb l’equip de disseny mitjançant dibuixos, models 3D, informes i especificacions.
 • Elaboració de documentació acurada amb la verificació estructural per la revisió del client/equip de disseny/agències de control.
 • Determinació dels requeriments de fabricació: toleràncies, controls del producte...
 • Determinació del mètode de muntatge: fases de construcció.
 • Especificació i execució de tests físics (a les pròpies instal·lacions i en laboratoris).
 • Supervisió de la fabricació i muntatge: inspeccions de fàbrica, visites d’obra i solució de incidències.
 • Suport al departament d’estudis: Anàlisis de viabilitat, predimensionat d’estructures i definició de detalls en fase d’oferta.

 

RECOMPENSA, SOU I CONDICIONS DE FEINA

 • Treballar en projectes estimulants amb arquitectes i consultors de prestigi.
 • Sou competitiu.
 • Creixement personal i professional continu. Formació i nous reptes.
 • Ambient de treball obert, multicultural i amb un bon balanç vida laboral/professional.

Enginyer/a Estructural Junior

Disseny i verificació d’estructures metàl·liques lleugeres i de vidre per aplicacions arquitectòniques.

 

Formació mínima
 • Enginyeria Industrial / Enginyeria Civil / Arquitectura Tècnica especialitat en disseny d’estructures.
 • Excel·lent expedient acadèmic
 • Coneixements en l’ús de software avançat d’estructures com RFEM, Robot, Strand 7 o similar.
 • Coneixements en l’ús de software de simulació avançada com ANSYS, ABAQUS o similar.
 • Coneixements en l’ús de software de modelat 3D com Solidworks, Rhinoceros o similar.
 • Actitud proactiva en la proposició de millores de disseny i de solució de problemes.
 • Capacitat de planificació i organització. Capacitat de prioritzar i treballar amb més d’un projecte alhora.
 • Excel·lent tracte personal, per generar i mantenir relacions amb els client, terceres parts i equips de projectes. Bona comunicació i tracte amb la gent. Persona d’equip.
 • Fluïdesa en l’anglès escrit i parlat.
 • Disposat a viatge sovint (aproximadament 5-10% del temps).
Formació complementària
 • Experiència en disseny, càlcul i/o construcció d’estructura metàl·lica.
 • Experiència en l’ús dels codis i normatives de la construcció.
 • Expertesa en l’ús de software avançat d’estructures, simulació avançada i modelat 3D.
 • Capacitat d’automatizació mitjançant llenguatges de programació: Python, Visual Basic o similar.
 • Coneixements d’altres idiomes: Català, Castellà, Francès, Alemany
Responsabilitats
 • Revisió d’especificacions tècniques i normatives.
 • Disseny conceptual d’estructures i detalls constructius.
 • Desenvolupament de simulacions numèriques complexes (Models globals i models de detall 3D).
 • Verificació estructural de estructures d’acer i vidre.
 • Anàlisis tèrmic i energètic d’elements de tancament.
 • Coordinació amb l’equip de disseny mitjançant dibuixos, models 3D, informes i especificacions.
 • Elaboració de documentació acurada amb la verificació estructural per la revisió del client/equip de disseny/agències de control.
 • Determinació dels requeriments de fabricació: toleràncies, controls del producte...
 • Determinació del mètode de muntatge: fases de construcció.
 • Especificació i execució de tests físics (a les pròpies instal·lacions i en laboratoris).
 • Supervisió de la fabricació i muntatge: inspeccions de fàbrica, visites d’obra i solució de incidències.
 • Suport al departament d’estudis: Anàlisis de viabilitat, predimensionat d’estructures i definició de detalls en fase d’oferta.

 

S'ofereix:

 • Treballar en projectes estimulants amb arquitectes i consultors de prestigi.
 • Sou competitiu.
 • Creixement personal i professional continu. Formació i nous reptes.
 • Ambient de treball obert, multicultural i amb un bon balanç vida laboral/professional

Tècnic/a d’estudis comercials

Elaboració de les ofertes i estudis comercials i altres feines pròpies del lloc en col·laboració amb la resta de tècnics del departament d’estudis.

Formació mínima
 • Grau en enginyeria civil, de la construcció, arquitectura tècnica o superior.
 • Excel·lent expedient acadèmic.
 • Experiència mínima demostrable de 2 anys.
 • Coneixements d’Autocad 2D.
 • Coneixements d’eines informàtiques (Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS Outlook i MS Project).
 • Coneixements en l’ús de software de modelatge 3D com Solidworks, Rhinoceros o similar.
 • Nivell alt de castellà, anglès i/o francès parlat i escrit.
 • Excel·lent tracte personal, per generar i mantenir relacions amb els clients, terceres parts i equips de projectes.
 • Capacitat de planificació i organització.
 • Capacitat de prioritzar i treballar en més d’un projecte a la vegada.
 • Bona comunicació i tracte amb la gent.
 • Persona d’equip.
Formació complementària
 • Es valorarà el coneixement d’altres llengües com l’alemany i l’italià.
 • Experiència en l’ús de normatives de la construcció i guies de disseny per a l’edificació.
 • Coneixements estructurals i coneixements a nivell bàsic de tancaments i façanes lleugeres.
 • Capacitat d’estudiar i identificar plànols i especificacions.
Responsabilitats
 • Revisió de requisits del client.
 • Valoració econòmica de processos de fabricació.
 • Recerca de proveïdors.
 • Sol·licitud de preus a proveïdors.
 • Estudi de propostes i solucions constructives.
 • Elaboració dossier d’oferta de manera exhaustiva, metòdica, clara i concisa.
 • Seguiment d’ofertes.
 • Comunicació amb el client en fase d’oferta.
 • Contacte amb oficina tècnica i producció per a l’estudi de mètodes i sistemes.

Site manager

Direcció del projecte durant la fase de muntatge,  responsabilitzar-se dels materials i recursos desplaçats fins la total finalització, seguiment escrupolós del projecte marcat en qualitats, costos i terminis.

Formació mínima
 • Enginyeria Industrial, Enginyeria Civil, arquitectura tècnica o similar o experiència demostrada de més de 5 anys dirigint projectes similars. 
 • Experiència mínima de 5 anys en l’àmbit d’execució de peu obra.
 • Coneixements del procés des del disseny fins l’execució a peu d’obra.
 • Coneixements estructurals i coneixements a nivell bàsic de tancaments i façanes lleugeres.
 • Coneixement d’enginyeria industrial i estructures lleugeres.
 • Experiència en direcció de projectes, control de costos, contractació de recursos, planificació, seguiment de qualitat.
 • Coneixements de sistemes i detalls constructius.
 • Capacitat demostrada en software usual d’oficina com MS Word, Microsoft Project, MS Excel, i MS Outlook.
 • Capacitat demostrada en Software de disseny Autocad.
 • Nivell alta o natiu d’anglès i francès, nivell alt o de català i/o castellà.
Formació complementària
 • Experiència en empreses relacionades en les estructures i tancaments lleugers.
 • Coneixements en negociació i contractes.
 • Alta capacitat de comunicació.
 • Disponibilitat de viatjar i romandre 5 dies fora.
 • Targeta CSCS.
 • Targeta SMSTS.
 • Curs bàsic de PRL (60h)
Responsabilitats
 • Assegurar i gestionar que el projecte s’executi els segons costos, els terminis, la qualitat i la seguretat que hagi marcat l’empresa.
 • Supervisar i coordinar els equips involucrats en els projectes.
 • Cuidar la relació i la completa coordinació entre l’empresa, el constructor i el promotor, així com en qualsevol altra empresa pugui existir a l’obra.
 • Assegurar la satisfacció del client durant la fase de muntatge del projecte.
 • Gestionar i negociar els canvis al projecte.
 • Responsabilitzar-se de la contractació de mitjans auxiliars, equip, etc.
 • Informar setmanalment l’estat del projecte.
 • Assistir periòdicament a les reunions de seguiment d’obra.
 • Assegurar que els proveïdors compleixen en els requeriments de qualitat, termini i cost contractat.
 • Gestionar i resoldre incidències o conflictes entre tots els involucrats al projecte.

Sol·licitar

X

Estem utilitzant cookies per donar-li el millor servei possible. Navegant en el nostre web, vostè accepta l’ús de les nostres cookies. Més informació aqui