Ofertes feina

Site manager

Direcció del projecte durant la fase de muntatge, responsabilitzar-se dels materials i recursos desplaçats fins la total finalització, seguiment escrupolós del projecte marcat en qualitats, costos i terminis.

Formació mínima
 • Enginyer Industrial, Enginyer Civil, arquitecte tècnic o similar o experiència demostrada de més de 5 anys dirigint projectes similars.
 • Coneixements del procés des del disseny fins l’execució a peu d’obra.
 • Coneixements estructurals i coneixements a nivell bàsic de tancaments i façanes lleugeres.
 • Coneixement d’enginyeria industrial i estructures lleugeres.
 • Experiència en direcció de projectes, control de costos, contractació de recursos, planificació, seguiment de qualitat.
 • Coneixements de sistemes i detalls constructius.
 • Capacitat demostrada en software usual d’oficina com MS Word, Microsoft Project, MS Excel, i MS Outlook.
 • Capacitat demostrada en Software de disseny Autocad.
 • Nivell alta o natiu d’anglès i francès o alemany, nivell alt o de català i/o castellà.
 • Disponibilitat de viatjar.
Formació complementària
Responsabilitats
 • Assegurar i gestionar que el projecte s’executi els segons costos, els terminis, la qualitat i la seguretat que hagi marcat l’empresa.
 • Supervisar i coordinar els equips involucrats en els projectes.
 • Cuidar la relació i la completa coordinació entre l’empresa, el constructor i el promotor, així com en qualsevol altra empresa pugui existir a l’obra.
 • Assegurar la satisfacció del client durant la fase de muntatge del projecte.
 • Gestionar i negociar els canvis al projecte.
 • Responsabilitzar-se de la contractació de mitjans auxiliars, equip, etc.
 • Informar setmanalment l’estat del projecte.
 • Assistir periòdicament a les reunions de seguiment d’obra.
 • Assegurar que els proveïdors compleixen en els requeriments de qualitat, termini i cost contractat.
 • Gestionar i resoldre incidències o conflictes entre tots els involucrats al projecte.

Enginyer/a Estructural Sènior - Especialitzat en estructura metàl·lica

Disseny i verificació d’estructures metàl·liques lleugeres i de vidre per aplicacions estructurals. Enginyer sènior especialitzat en estructura metàl·lica.

 

Formació mínima
 • Enginyer/a Industrial/Civil
 • Experiència mínima de 3 anys en disseny, verificació i construcció d’estructures metàl·liques complexes.
 • Expertesa en el disseny, verificació i execució de connexions metàl·liques (soldades i cargolades).
 • Expertesa en l’ús dels codis i normatives de la construcció.
 • Expertesa en l’ús de software avançat d’estructures com RFEM, Robot, Strand 7 o similar.
 • Experiència en l’ús de software de simulació avançada com ANSYS, ABAQUS o similar.
 • Experiència en l’ús de software de modelat 3D com Solidworks, Rhinoceros o similar.
 • Actitud proactiva en la proposició de millores de disseny i de solució de problemes.
 • Excel·lent aptitud en planificació i organització. Capacitat de prioritzar i treballar amb més d’un projecte a l'hora.
 • Excel·lent tracte personal, per generar i mantenir relacions amb els client, terceres parts i equips de projectes. Bona comunicació i tracte amb la gent. Persona d’equip.
 • Disposat a compartir el coneixement i contribuït al desenvolupament dels companys.
 • Fluïdesa en l’Anglès escrit i parlat.
 • Disposat a viatge sovint (aproximadament 5-10% del temps).
Formació complementària
 • Màster o doctorat en estructures avançades i/o materials.
 • Experiència en presentar projectes a agències de control i organismes governamentals.
 • Experiència en programació: ANSYS, Rhino+Grasshopper, Python, Visual basic...
 • El coneixement d’altres llengües també es valorarà:  Català, Castellà, Francès, Italià, Alemany…
Responsabilitats
 • Treballar directament amb els clients i altres professionals amb el mínim de supervisió.
 • Revisió de especificacions tècniques i normatives.
 • Disseny conceptual d’estructures i detalls constructius.
 • Desenvolupament de simulacions numèriques complexes (Models globals i models de detall 3D).
 • Verificació estructural de estructures d’acer i vidre.
 • Anàlisis tèrmic i energètic d’elements de tancament.
 • Coordinació amb l’equip de disseny mitjançant dibuixos, models 3D, informes i especificacions.
 • Elaboració de documentació acurada amb la verificació estructural per la revisió del client/equip de disseny/agències de control.
 • Determinació dels requeriments de fabricació: toleràncies, controls del producte...
 • Determinació del mètode de muntatge: fases de construcció.
 • Especificació i execució de tests físics (a les pròpies instal·lacions i en laboratoris).
 • Supervisió de la fabricació i muntatge: inspeccions de fàbrica, visites d’obra i solució de incidències.
 • Suport al departament d’estudis: Anàlisis de viabilitat, predimensionat d’estructures i definició de detalls en fase d’oferta.

 

RECOMPENSA, SOU I CONDICIONS DE FEINA

 • Treballar en projectes estimulants amb arquitectes i consultors de prestigi.
 • Sou competitiu.
 • Creixement personal i professional continu. Formació i nous reptes.
 • Ambient de treball obert, multicultural i amb un bon balanç vida laboral/professional.

Enginyer/a de disseny

Vetllar per el correcte desenvolupament dels projectes de disseny i d’execució que li siguin encomanats assegurant el compliment del contracte client-Bellapart i vetllant en tot moment per mantenir els criteris de qualitat marcats per l’empresa des del seu inici fins al seu final.

 

Formació mínima
 • Grau en Enginyeria Industrial, Enginyeria Civil, Enginyeria Mecànica, Arquitectura Tècnica, Delineació o similar.
 • Coneixements estructurals i coneixements a nivell bàsic de tancaments i façanes lleugeres.
 • Coneixements en disseny de detalls constructius i sistemes constructius tant d’estructures metàl·liques com d’obra civil.
 • Coneixement de codis professionals europeus, normes de construcció i guies de disseny per l’edificació.
 • Capacitat de comunicació.
 • Experiència demostrada en disseny 2D Autocad i 3D Solidworks.
 • Capacitat demostrada en el coneixement avançat del software usual d’oficina com MS Word, MS Excel, MS Outlook i MS Project.
 • Disposat a viatjar sovint (aproximadament 5-10% del temps
 • Nivell alt d’anglès.
Formació complementària
Responsabilitats
 • Assegurar que el disseny s’està realitzant amb les especificacions legals i del client.
 • Col·laborar amb l'equip de projecte i el taller per trobar oportunitats de reduir el cost mitjançant la selecció de proveïdors i els mètodes de fabricació.
 • Vetllar pel compliment dels terminis d’execució.
 • Vetllar per la satisfacció del client i els intervinents en el projecte.
 • Reportar als directors de projecte en totes les seves etapes.
 • Elaboració d'odres de fabricació.
 • Seguiment de fabricació i proveïdors.

Operari Soldadura

Muntar i fabricar elements soldats seguint les especificacions tècniques proporcionades i l’estàndard de qualitat de l’empresa.

Formació mínima
 • Tècnic de grau mitjà en soldadura i caldereria i/o 2 anys d’experiència demostrable.
 • Coneixements en soldadura MIG/MAG i TIG.
 • Capacitat de prioritzar tasques.
 • Actitud proactiva.
 • Bon nivell de català i/o castellà.
Formació complementària
Responsabilitats
 • Inspecció Visual de la matèria prima abans de muntar.
 • Muntar i/o soldar estructura metàl·lica d’acord amb les ordres de fabricació.
 • Realitzar tasques fora de l’àmbit de la soldadura relacionades amb la producció de BELLAPART sempre que sigui necessari.
 • Realitzar comprovacions visuals i dimensionals del producte final.
 • Marcar rigorosament les hores dedicades a cada ordre de fabricació segons el procediment de Bellapart.
 • Seguir la metodologia 5S.
 • Complir amb els requisits i les normes de seguretat que exigeix BELLAPART. (Ús d’EPIs)
 • Mantenir en perfecte estat els equips is les instal·lacions facilitades per BELLAPART i advertir de qualsevol anomalia al responsable.

Director/a de projectes

Vetllar perquè es desenvolupin les solucions tècniques òptimes a nivell tècnic, cost i termini dels projectes encomanats a Bellapart. mitjançant la gestió d’un equip tècnic professional i polivalent. Donant-los-hi suport en les decisions de les solucions tècniques. Mantenint-se sempre alineat a l’estratègia de l’empresa i Assegurant la satisfacció del client durant el cicle de vida del projecte. Reporta al Director General.

Formació mínima
 • Grau en arquitectura tècnica, enginyeria industrial, enginyeria civil o similar.
 • Experiència mínima de 2 anys en l'àmbit de la construcció.
 • Coneixements del procés des del disseny fins a l'execució.
 • Coneixements de contractes i acords comercials.
 • Coneixements d'enginyeria industrial i estructures lleugeres.
 • Capacitat d'entrega dels treballs a temps i amb la qualitat exigida.
 • Experiència en direcció de projectes, control de costos, contractació de recursos, planificació, seguiment de qualitat.
 • Alta capacitat de comunicació.
 • Coneixements de normatives d'us comú en la construcció i coneixements de los diferents tipus de contractacions.
 • Coneixements de sistemes i detalls constructius.
 • Experiència amb processos d'instal·lació a l'obra incloent la documentació H&S, mètodes d' instal·lació temporal i controls de qualitat.
 • Capacitat demostrada en software de disseny Autocad, Solidworks o d'altres.
 • Nivell alt o natiu d'anglès i francès o alemany.
 • Disposat a viatjar regularment.
Formació complementària
Responsabilitats
 • Assegurar el compliment i/o millora de les expectatives a nivell d’objectius tècnic, financers i de termini del projecte assignat i la gestió de les seves modificacions.
 • Assegurar el benefici de Bellapart.
 • Esdevenir el contacte principal de client durant el seguiment de tot el projecte. Entenent les seves necessitats i gestionant les expectatives per tal de maximitzar la satisfacció del client així com el benefici de Bellapart.
 • Coordinar els recursos per aconseguir els objectius QCD.
 • Nominació, i assegurament dels proveïdors principals (crítics) en el compliment dels requeriments de qualitat, terminis i cost contractat.
 • Entregar els projectes a temps acordat amb els requisits prescrits en el contracte.
 • Liderar la planificació i les funcions per aconseguir excel·lència tècnica.
 • Consolidar i assegurar el pla de inspecció: Assajos, Fabricació i Obra, fins a la total validació. Treballant conjuntament amb el departament de qualitat
 • Assegurar l'acceptació del projecte abans de procedir a las fases de fabricació i muntatge.
 • Consolidar el control econòmic del projecte, i generar un pla de millorar el resultat econòmic. Assegurant el correcte flux entre certificacions i pagaments.
 • Negociar, minimitzant els canvis de disseny, i assegura la correcta gestió d’aquets canvis en el projecte (respectar terminis inicials, respectar o aprofitar per millorar marge del projecte i que aquets canvis no posin en risc la robustesa de la solució tècnica tant de l’obra en si mateixa com en el procés de muntatge.
 • Mantenir la inèrcia del projecte durant el seu cicle de vida.
 • Reportar de manera sistemàtica a la direcció el progrés del projecte.
 • Presa de decisions assertiva, alerta anticipada als riscos i implementació de plans de mitigació així com gestió i resolució proactiva d’incidències o conflictes entre tots els involucrats del projecte.
 • Assegurar que les lessons learned d’altres projectes son contemplades i implementades en els projectes en curs.
 • Gestió de l’equip humà i dels recursos: Donar feedback constant per alinear a l’equip per tal de que tots els objectius QCD (qualitat, cost, termini) es compleixin.

Operari de reparació i manteniment

Responsabilitzar-se d’executar els treballa de muntatges i/o reparació dels clients de l’empresa que se li siguin assignats pel responsable directe.

Formació mínima
 • FP en/o fabricació i muntatge, soldadura i caldereria, construccions metàl·liques, manteniment electromecànic o similar. O experiència similar demostrada.
 • Experiència en el muntatge de tancaments lleugers d’alumini i/o estructures lleugeres.
 • Experiència en muntatge de vidres amb equips de buit.
 • Experiència en la realització de segellats i impermeabilitzacions.
 • Experiència en muntatges de façanes ventilades.
 • Curs de PRL de 20hs.
 • Curs de manipulació de plataformes elevadores.
 • Capacitat de realitzar treballa auxiliars de soldadura.
 • Predisposició per desplaçaments a nivell nacional i internacional.
 • Nivell d’anglès B2.
Formació complementària
Responsabilitats
 • Reunions de planificació d’activitats amb el responsable directe.
 • Visita a obra per detectar actuacions i realitzar estimacions de temps i recursos.
 • Ajudes al responsable directe en l’elaboració d’ofertes o redacció de plans de manteniment.
 • Interpretació d’ordres de treball i plans de muntatge.
 • Preparació de materials i equips en el taller.
 • Desplaçament a obra i preparació de la zona de treball amb proteccions personals i materials.
 • Neteja i retirada de materials de rebuig.
 • Verificació i validació del treball executat conjuntament amb el responsable directe o amb el client.
 • Coordinació d’equips de muntatge extern.
 • Elaboració de fitxa d’actuació/seguiment i informar al responsable directe.
 • Ajuda en muntatges de taller i tasques de mecanitzat i soldadura bàsica.
 • Complementar fulles de temps segon procediment de Bellapart.
 • Complir amb els requisits de seguretat que exigeix Bellapart i la normativa vigent (Us d’EPI’s).
 • Mantenir en perfecte estat els equips, instal·lacions o eines subministrats per Bellapart.
 • Disposat a viatge sovint. Entre un 40 i un 70% del temps.

Coordinador de soldadura

Vetllar per la correcta aplicació i seguiment de la norma EN 1090-2 i DIN 18800-7 dels projectes encomanats a Bellapart en les fases de disseny, fabricació i muntatge. Seguint sempre els criteris de qualitat marcats per la norma i per Bellapart.

 

Formació mínima
 • Grau en, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Industrial, Enginyeria Civil, o similar.
 • Formació com a enginyer internacional de soldadura IWE o com a tècnic internacional de soldadura IWT amb experiència contrastada de 3 anys en empresa del sector estructural.
 • Coneixements estructurals i coneixements a nivell bàsic de tancaments i façanes lleugeres.
 • Experiència demostrada en avaluació d’assaigs destructius i no destructius.
 • Domini de les normatives europees i americanes de soldadura.
 • Capacitat de comunicació i dots de lideratge.
 • Capacitat per trobar noves solucions constructives i/o de fabricació.
 • Coneixements  2D Autocad i 3D Solidworks.
 • Capacitat demostrada en el coneixement avançat del software usual d’oficina com MS Word, MS Excel, MS Outlook i MS Project.
 • Nivell alt d’anglès.
Formació complementària
 • Formació per a realitzar assaigs per ultrasons.
 • Formació en unions adhesives com a EAE enginyer europeu o EAS especialista.
 • Formació com a tècnic aplicador europeu d’adhesius. EAB
 • Coneixements en Rhinoceros + Grasshopper.
 • Curs bàsic PRL (60 h).
 • Formació en ISO 1090.
 • Es valoraran altres idiomes com francès, alemany, català, etc.
Responsabilitats
 • Assegurar que el disseny s’està realitzant amb les especificacions legals i del client.
 • Col·laborar amb l'equip de projecte i el taller per trobar oportunitats de reduir el cost mitjançant la selecció de proveïdors i els mètodes de fabricació.
 • Vetllar pel compliment dels terminis d’execució.
 • Vetllar per la satisfacció del client i els intervinents en el projecte.
 • Reportar als seus responsables directes.
 • Elaborar PPI i pla de soldadura.
 • Seguiment de fabricació.

Responsable de Servei Post-Venda

Vetllar per la bona qualitat dels treballs executats per l’empresa, supervisant i coordinant les actuacions de reparació, servei post-venda i manteniment. Gestionar la cartera de contractes de manteniment i atendre, en primera instància, les noves necessitats del client.

 

Formació mínima
 • Responsable tècnic, organitzatiu i pressupostari de totes les actuacions de servei post-venda.
 • Controlar i garantir que totes les actuacions són realitzades seguint l’estàndard de qualitat de l’empresa.
 • Garantir la satisfacció del client així com la bona comunicació de totes les parts implicades en el projecte.
 • Gestionar la cartera de contracte de servei post-venda.
 • Coordinar totes les actuacions de servei post-venda tant a nivell logístic com de producció.
 • Ser destre i hàbil amb tasques mecàniques i de muntatge. 
 • Assegurar que els proveïdors compleixen amb els requisits de qualitat, termini i cost contractat.
Formació complementària
Responsabilitats
 • Enginyeria mecànica, enginyeria elèctrica, enginyeria mecatrònica, o arquitectura tècnica amb coneixements demostrables en un lloc similar.
 • Nivell alt d’anglès.
 • Capacitat de planificació i organització. Capacitat de prioritzar i treballar amb més d’un projecte alhora.
 • Alta capacitat de comunicació.
 • Disposat a viatge sovint. Entre un 40 i un 60% del temps.
 • Excel·lent tracte personal, per generar i mantenir relacions amb els client, terceres parts i equips de projectes.
 • Capacitat demostrada en l’ús de software usual d’oficina com MS Word, MS Project, MS Excel, Autocad o Solidworks.

Tècnic/a d’estudis comercials

Elaboració de les ofertes i estudis comercials i altres feines pròpies del lloc en col·laboració amb la resta de tècnics del departament d’estudis.

Formació mínima
 • Grau en enginyeria civil, de la construcció, arquitectura tècnica o superior.
 • Excel·lent expedient acadèmic.
 • Experiència mínima demostrable de 2 anys.
 • Coneixements d’Autocad 2D.
 • Coneixements d’eines informàtiques (Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS Outlook i MS Project).
 • Coneixements en l’ús de software de modelatge 3D com Solidworks, Rhinoceros o similar.
 • Nivell alt de castellà, anglès i/o francès parlat i escrit.
 • Excel·lent tracte personal, per generar i mantenir relacions amb els clients, terceres parts i equips de projectes.
 • Capacitat de planificació i organització.
 • Capacitat de prioritzar i treballar en més d’un projecte a la vegada.
 • Bona comunicació i tracte amb la gent.
 • Persona d’equip.
Formació complementària
 • Es valorarà el coneixement d’altres llengües com l’alemany i l’italià.
 • Experiència en l’ús de normatives de la construcció i guies de disseny per a l’edificació.
 • Coneixements estructurals i coneixements a nivell bàsic de tancaments i façanes lleugeres.
 • Capacitat d’estudiar i identificar plànols i especificacions.
Responsabilitats
 • Revisió de requisits del client.
 • Valoració econòmica de processos de fabricació.
 • Recerca de proveïdors.
 • Sol·licitud de preus a proveïdors.
 • Estudi de propostes i solucions constructives.
 • Elaboració dossier d’oferta de manera exhaustiva, metòdica, clara i concisa.
 • Seguiment d’ofertes.
 • Comunicació amb el client en fase d’oferta.
 • Contacte amb oficina tècnica i producció per a l’estudi de mètodes i sistemes.

Sol·licitar

X

Estem utilitzant cookies per donar-li el millor servei possible. Navegant en el nostre web, vostè accepta l’ús de les nostres cookies. Més informació aqui