Privacy Policy

Avís legal i política de privacitat

Benvingut a la pàgina WEB de Bellapart, s.a.u.
A continuació, li exposem les condicions d’ús de la pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

Identificació

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.bellapart.com és un domini de Bellapart, amb domicili social a Carretera de la Parcel·lària, 32 | Les Preses (Girona), Tlf: +34 972275001 i mail bellapart@bellapart.com
Bellapart té CIF: A17078528 i figura inscrit al registre mercantil de Girona: Hoja GI-9092, Tomo 462, Folio 158

Normes d’utilització

L’ usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit d’aquesta WEB així com dels continguts i dels serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i d’ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per tant, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, inclòs la introducció d’un virus o similar.

Política de privacitat

Complint amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, li informem dels tractaments de dades que es pot produir quan es navegui o interactuï a través d’aquesta pàgina web.

 • Tractament: Formulari de Contacte
 • Responsable: Bellapart, s.a.u.
 • Finalitat: Respondre les peticions d’informació que es recepcionen per la web
 • Legitimació: La seva pròpia petició
 • Dades: Nom, cognom, mail i telèfon
 • Procedència de les dades: Del mateix interessat
 • Destinataris: No es comuniquen les dades a tercers
 • Transferències internacionals: No estan previstes
 • Mesures organitzatives: S’apliquen mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació.
 • Drets i informació addicional: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, i oposició, i sol·licitar informació addicional, indicant-ho per escrit a Bellapart, s.a.u. Ctra de la Parcel·lària, 32 , o per correu electrònic al mail bellapart@bellapart.com. Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot contactar amb presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

L’exercici dels seus drets és gratuït.

Propietat intel·lectual

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que contenen, inclosos textos, documents, fotografies, dibuixos, que representin gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Bellapart, s.a.u. és titular o amb llicències llegítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclòs qualsevol tipus de reproducció, o distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

Responsabilitat

La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereix una operació contínua i de qualitat.
De tota manera, us informem que no podem garantir l’accés continuat, i que es poden trobar amb interrupcions o parades per factors o circumstàncies fora del nostre control.
Bellapart, s.a.u. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines Web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
Bellapart, s.a.u. no és responsable per qualsevol dany que pugui sorgir, entre d’altres, de:

 • Interferències, interrupcions, fallides, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivat per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies de telecomunicacions i xarxes
 • Intromissions mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació
 • Ús inadequat d’aquesta WEB
 • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o pel ús de versions no actualitzades del mateix
 • L’usuari, en cas de danys causats per un ús il·lícit o inadequat d’aquesta WEB, poden ser reclamats per danys i prejudicis
  A més, l’usuari respondrà per danys i perjudicis, que es deriva de l’ús de “robots”, “Aranyes”,… o eines similars utilitzades per recollir o extreure dades o qualsevol altra acció en la seva part que imposin un càrrega per fer disminuir el funcionament de la WEB

Legislació

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir fruit de la visita a la nostra WEB aconsellem que es contacti directament amb la nostra empresa a través de les dades de contacte que oferim, i exposi el cas, amb la finalitat d’arribar a un acord amistós per a les dues parts.
En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola.
La nostra empresa i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor.

Política de protecció de dades personals

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per Bellapart, s.a.u. , amb domicili social a Ctra de la Parcel·lària, 32 | 17178 | Les Preses  Tlf: +34 972275001. CIF A17078528,  bellapart@bellapart.com

Quins tractaments realitzem de les seves dades personals?

CLIENTS

 • Finalitat: Gestionar les dades dels clients per gestionar la seva comanda
 • Categories de dades: Clients
 • Dades Dades Identificatives: Nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail, Targeta de crèdit
 • Legitimació: Relació contractual.
 • Procedència: Del propi interessat
 • Destinataris: Les previstes por normativa
 • Temps de conservació: Les previstes por normativa
 • Transferències internacional: No hi ha transferència de dades internacional

INFORMACIÓ

 • Finalitat: Respondre les peticions d’informació que es recepcionen per la web
 • Categories de dades: Persones que sol·liciten informació
 • Dades: Nom, cognoms, mail i telèfon
 • Legitimació: Petició d’informació
 • Procedència: Del propi interessat
 • Destinataris: No es cedeixen les dades
 • Temps de conservació: El necessari per resoldre la petició d’informació
 • Transferències internacional: No hi ha transferència de dades internacional

NEWSLETTER

 • Finalitat: Enviament d’informació sobre els productes de l’empresa
 • Categories de dades: Persones que sol·liciten informació
 • Dades: Nom, cognoms, mail i telèfon
 • Legitimació Consentiment: Aquest pot ser revocat en qualsevol moment
 • Procedència: Del propi interessat
 • Destinataris: No es cedeixen les dades
 • Temps de conservació: Fins que no exerceixi el dret d’oposició i/o supressió
 • Transferències internacional: No hi ha transferència de dades internacional

VIDEOVIGILÀNCIA

 • Finalitat: Videovigilància dels accessos a les instal.lacions
 • Categories de dades: Persones que accedeixen a les instal.lacions
 • Dades: Imatges
 • Legitimació: Dret legítim
 • Procedència: Del propi interessat
 • Destinataris: Forces i cossos de seguretat
 • Temps de conservació: Un mes com a màxim
 • Transferències internacional: No hi ha transferència de dades internacional

PROMOCIONS

 • Finalitat: Gestió de les dades de les persones que participen en les promocions que l’empresa ha organitzat a les seves xarxes socials
 • Categories de dades: Persones que participen i han acceptat les condicions de les promocions organitzades per l’empresa
 • Dades: Nom i cognoms, dni, adreça, telèfon i mail
 • Legitimació: Relació contractual
 • Procedència: Del propi interessat
 • Destinataris: No es cedeixen dades a terces
 • Temps de conservació: Segons legislació vigent
 • Transferències internacional: No hi ha transferència de dades internacional

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Bellapart, s.a.u. utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 1. En compliment d’una relació contractual
 2. Quan ens dona el seu consentiment
 3. Per interès legítim de Bellapart, s.a.u. per mostrar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar
 4. Compliment d’obligacions imposades per llei

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: bellapart@bellapart.com

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

Bellapart, s.a.u. adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Bellapart, s.a.u. guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

Bellapart, s.a.u. només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

Bellapart, s.a.u. assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l’empresa de qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Dret contingut canal d’atenció

Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per Bellapart, s.a.u.

Rectificació: Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes
Supressió: Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal
Oposició: Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal
Limitació del tractament es pot sol·licitar la limitació quan:

 • Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades
 • Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions o drets

Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat. Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar.

 

L’exercici dels seus drets és gratuït.

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de Bellapart, s.a.u. i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa Bellapart, s.a.u.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

Bellapart, s.a.u. no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

Bellapart, s.a.u. es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris/les usuàries:

 • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se
 • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi
 •  Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social
 • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar
 • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones
 • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests

Les xarxes socials gestionades per Bellapart, s.a.u. són:

Linkedin
Twitter
Instagram
Facebook